SekalaSkrinX

SekalaSkrinX()


Kembali

Arahan ini mengembalikan nilai sekala skrin X terkini

Penerangan

Gunakan arahan ini untuk mengetahwi sekala skrin X terkini

Contoh:
fungsi GelungUtama()
     CuciSkrin()
     PaksiSkrin (100,100)
     SekalaSkrin rawakA(2,1),rawakA(2,1)
     bulat(0,0,10,1)
     sx=SekalaSkrinX()
     sy=SekalaSkrinY()
     SkrinAsal()
     tulis "Paksi:"+sx+":"+sy,20,20
tamat

Lihat juga: paksiskrin , paksiskriny